Rectangle 1096
Niečo o nás

Informácie o spoločnosti

Moja spoločnosť vznikla v roku 2004 ako fyzická osoba v roku 2021 som prešiel na právnickú osobu ako s.r.o. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie so zameraním na geodéziu a spolupracujem s firmou GEA s.r.o., ktorá je držiteľom oprávnenia na autorizačné overovanie vybraných výsledkov geodetických prác podľa §6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. (Autorizovaný geodet a kartograf, reg.číslo 210). Činnosť vykonám vyše 18 rokov v oblasti katastra, stavebníctva, ktoré sú podložené kvalitnými referenciami v danej oblasti, kde spolupracujem so skúsenými firmami v danej oblasti.

Preskúmajte

Naše služby

feature_2_3

Geometrické plány

Ročne vyhotovíme viac ako 400 geometrických plánov. Geometrický plán na stavbu ku kolaudácii, rozostavaná stavba k úveru, zriadenie vecného bremena, majetkoprávne vysporiadanie, ooddelenie pozemkov alebo rozparceľovanie pozemkov na výstavbu.

feature_2_1

Adresný bod

Novinka od roku 2015 vyplýva zo Zákona o registri adries. Adresný bod je zemepisná súradnica vchodu do budovy. Zameriava ho geodet. Adresný bod potrebujete dokladovať pri vydaní súpisného čísla, avšak často ho stavebný úrad vyžaduje už pri kolaudácií.

feature_2_2

Vytýčenie hraníc pozemkov

Prenesenie polohy a rozmeru parcely do terénu. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov cez zameranie skutkového stavu, šetrenie a vyhodnotenie rôznorodých mapových podkladov, geometrický plánov. Potom nasleduje samotné spracovanie a následne vytýčenie samotného pozemku v teréne.

feature_2_3

Vytýčenie stavebných objektov

Vytýčenie rôznych druhov stavieb: rodinné domy, priemyselné objekty, komunikácie, inžinierske siete. Vytýčenie pozostáva z prípravy projektovej dokumentácie, ktorá sa následne prenesie do terénu.

feature_2_1

Polohopisné a výškopisné zameranie

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu, skutočnosti vrátane inžinierskych sietí pre potreby projektantov a architektov doplnené so zobrazenou katastrálnou mapou. Digitálne výstupy: dgn, dwg, dxf, pdf., txt.

feature_2_2

Porealizačné zameranie stavby

Jedná sa o porealizačné zameranie stavby t.j. zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktorá sa robí pri kolaudácií.

feature_2_3

Činnosť autorizovaného geodeta

Ponúkame vám činnosť autorizovaného geodeta v spolupráci s firmou GEA s.r.o.-Ing. Ľubomír Šagát, s ktorou spolupracujem od r.2004

Naša

Galéria

Online objednávka  Kontakt

  Kontakt

  Telefón: +421908 205 360
  Email: geodetkiss@gmail.com

  Informácie

  Tomáš Kišš s.r.o. 
  Geodetické a kartografické práce
  IČO: 53575059
  IČ DPH: SK2121414834

   

  Prima Banka: 7371449001/5600
  IBAN / SWIFT:
  SK34 5600 0000 0073 7144 9001 / KOMASK2X